ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

กระแสร์ เม่งอำพัน

เจ้ากรมจเรทหารเรือ

นาวาเอก

ประพันธ์ ศรีสุวิภา

รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ

นาวาเอก

กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง

รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ

นาวาเอก

วิชะยะ พิริยะวัฒน์

ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ

นาวาเอก

อาณัติ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการกองตรวจทั่วไป

นาวาเอก

อภิชาติ ทินนะลักษณ์

ผู้อำนวยการกองตรวจทางเทคนิค

นาวาโท

ศักดิ์ศรี แสงพันตา

หัวหน้าแผนกธุรการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด