น.อ.ณรงค์ หาญพล และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 23-12-2021 09:23:14
น.อ.ณรงค์  หาญพล และกำลังพล จร.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔