พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

Release Date : 09-06-2023 09:25:05
พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ธนาธิป แข็งเขตการณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ให้การรับรอง

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจ จำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ การตรวจด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖