ระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง

Release Date : 01-01-2020 00:00:00

   

๑. คู่มือแนะนำการแต่งกายที่ถูกต้อง

๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๘ ออกตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร

๓. ระเบียบ ทร.ที่ ๖๒ การหมายเครื่องแบบจ่าและพลทหาร

๔. ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ

๕. ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างและวิธีแต่งเครื่องแบบ

๖. อนุมัติ ทร.การใช้เสื้อรองใน

๗. อนุมัติ ทร.การใช้เครื่องแบบกันหนาว

๘. อนุมัติ ทร.การแต่งเครื่องแบบชุดกีฬา

๙. ระเบียบ กห. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ

๑๐.อนุมัติ ทร.การปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ

๑๑.อนุมัติ ทร.การกำหนดชุดปฏิบัติงานเรือของ กร.

๑๒.เครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางของ ทร.(เม.ย.๔๗)

๑๓.ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

๑๔.อนุมัติ ทร.การแก้ไขเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางของ ทร.