ส่งหนังสือราชการถึงกรมจเรทหารเรือ

Release Date : 26-05-2022 00:00:00

กรมจเรทหารเรือได้กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของหน่วยเพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือราชการหรือเอกสารจากหน่วยงานนอกกองทัพเรือ ทางอีเมล [email protected] ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔)