นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 01-06-2023 11:18:35
นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาเอก ยุทธพล สิงห์สถิตย์ ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจ จำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ การตรวจด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖