นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 28-06-2023 11:14:10
นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ  สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

นาวาเอก ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ  สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยมี นาวาเอก ชุติกร วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ  สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การรับรอง

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจ จำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ การตรวจด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ  สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖