นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ

Release Date : 07-07-2023 09:27:14
นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ

นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ โรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เรืองวิทย์ วารุณประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ ให้การรับรอง

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจ จำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และ การตรวจด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพเรือ ณ โโรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖