พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เข้ารับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ จากผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 10-08-2023 14:53:59
พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เข้ารับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ จากผู้บัญชาการทหารเรือ

เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองทัพเรือ ได้จัดงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ได้แสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ของหน่วยในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อให้กำลังพลได้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ การนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและองค์ความรู้ของหน่วยต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานที่จะต่อยอดให้เกิดเป็นวิธีการและนวัตกรรม จนนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานได้ โดยในปีนี้มีการจัด “พิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ได้ระดับสูง โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สำหรับกรมจเรทหารเรือได้รับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ โดยมี พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้รับมอบรางวัล

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธีรยุทธ ดาวมุกดา เจ้ากรมจเรทหารเรือ เข้ารับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ จากผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง