ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่และเงินรางวัลแก่หน่วยรับตรวจราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Release Date : 04-09-2023 10:59:35
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่และเงินรางวัลแก่หน่วยรับตรวจราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่และเงินรางวัลแก่หน่วยรับตรวจราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากการตรวจราชการของกรมจเรทหาเรือ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม จำนวน ๓ รางวัล ณ ห้องสุพรรณหงส์ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ การตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ หน่วยที่มีผู้บังคับหน่วยชั้นยศ พลเรือตรี ขึ้นไป ได้แก่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ

กลุ่มที่ ๒ การตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ หน่วยที่มีผู้บังคับหน่วยชั้นยศ นาวเอก (พิเศษ) - นาวาโท ได้แก่ กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาโท ดิษฐพัฒน์ โลหิตกาญจน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ

กลุ่มที่ ๓ การตรวจราชการประเภทการตรวจตามปกติ (ไม่กำหนดชั้นยศผู้บังคับหน่วย) ได้แก่ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ โดยมี นาวาเอก ณรงค์ หาญพล ผู้อำนวยการกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ