"กรมจเรทหารเรือเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการตรวจราชการ และเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพเรือ)"
คู่มือการตรวจสอบอุบัติเหต
ุและความเสียหาย พ.ศ.๒๕๓๒
คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย จร.ทร. 2564
คู่มือการลดใช้พลังงาน ....VDO การตรวจศูนย์ฝึก สอ.รฝ.ประจำปี 2563....(เครดิตนักรบชาวเรือ)......
คู่มื่อการใช้เครื่องมือทางเทคนิค
1.คู่มือแนะนำการแต่งกายที่ถูกต้อง
8.ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบและวิธีแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2529
2.กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๘ ออกตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร   9.ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างและวิธีแต่งเครื่องแบบ
3.ระเบียบ ทร. ที่ ๖๒ การหมายเครื่องแบบจ่าและพลทหาร   10.อนุมัติ ทร.การใช้เสื้อรองใน
4.ระเบียบ กห. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ    11.อนุมัติ ทร.การใช้เครื่องแบบกันหนาว
5.ระเบียบ ทร.ว่าด้วยเครื่องแบบอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน   12.อนุมัติ ทร.การแต่งเครื่องแบบชุดกีฬา
6.อนุมัติ ทร.การแก้ไขเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางของ ทร.   13.อนุมัติ ทร.การปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ
7.ครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางของ ทร.(เม.ย.๔๗)   14.อนุมัติ ทร.การกำหนดชุดปฏิบัติงานเรือของ กร.
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565    
     
้ Link น่าสนใจ
กิจการกองทัพเรือ -กองบัญชาการกองทัพไทย - ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทร. - ข่าวกองทัพเรือ
- ประวัติกองทัพเรือ - กองทัพบก - ชื่อหน่วยงานในภาษาอังกฤษ - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- หน่วยงานกองทัพเรือ - กองทัพอากาศ - สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ - เรื่องเล่าเช้านี้
-วิสัยทัศน์กองทัพเรือ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   - ข่าวสด